Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Heidensgang 3, 9901EP Appingedam

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsdelta. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Appingedam
  2. 18157e2c847cb7ae0fd7fa5921f7a4f6
  • Onderwerp: bouwvergunning
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta hebben op 21 november 2023, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een schuur op de locatie Heidensgang 3, 9901EP Appingedam (uitgebreide procedure). Inzage De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 30 november 2023 gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente Eemsdelta. Beroep Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend door belanghebbenden bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Daarnaast kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u samen met een kopie van uw beroepschrift sturen aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden Bent u het niet eens met een vergunning/ontheffing? Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kun u beroep indienen tegen het besluit. Doe dit binnen 6 weken na datum van verzending. Vermeld in uw brief tegen welke vergunning/ontheffing u bezwaar maakt en leg duidelijk uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar naar: Rechtbank Noord-Nederland t.a.v. Team Belastingrecht, WABO (milieu) en Overig bestuursrecht, Postbus 150 9700AD te Groningen. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eemsdelta via telefoonnummer 14 0596 of per e-mail gemeente@eemsdelta.nl.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitbergenopzoom.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen